KRISHANTERING

Krishantering på jobbet
När en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen är det kris. Det kan vara en olycka eller ett rån, att en avdelning läggs ned eller att medarbetare sägs upp. Även händelser i privatlivet, som dödsfall eller skilsmässa, kan få människor ur balans och påverkar kollegerna på jobbet.
Alla arbetsplatser, oavsett storlek, ska ha beredskap och rutiner för krisstöd.
Alla reagerar olika i en krissituation. Vanliga krissymtom, till exempel svårt att sova och äta, psykiskoch fysisk påverkan avgör behovet av krisstöd.  
Krisberedskap är till för att minska det personliga lidandet men också förebygga sjukfrånvaro. Arbetsgivaren har inte lika långtgående ansvar när det gäller sådant som händer i medarbetarnas privatliv som för sådant som är kopplat till arbetet. Däremot har arbetsgivaren alltid intresse av att medarbetaren återfår en god arbetsförmåga.
Om du har frågor om lagar och regler som handlar om beredskap och krisstöd kontakta Arbetsmiljöverket
På Salubis är vi väl förtrogna med krishantering och hur vi kan stötta både medarbetare och ledning för individuell krisplan.
Välkommen att ringa 0707467171 eller mejla petra@salubis.se